“Frilenseri” – Šta (i koliko) Poreska uprava stvarno želi da im naplati?

Od septembra, a naročito poslednjih dana 2020. godine, veliki broj građana, odnosno fizičkih lica koja su ostvarivala devizne prilive iz inostranstva, dobili su pozive da se pojave u nadležnoj jedinici Poreske uprave, a radi učešća u postupku poreske kontrole ostvarenih prihoda i utvđivanja odgovarajućih javnih prihoda … U javnosti su ti građani nazvani frilenserima, a postupanje poreske uprave se odredilo kao „naplata poreza od frilensera“.

Ne ulazeći u etimološko i pravno značenje  reči frilenser (freelancer), a na osnovu javno dostupnih informacija i stanja u predmetima u koje sam imao uvid, iza te reči se nalaze građani Republike Srbije koji su imali priliv iz inostranstva na svoje račune, po najrazličitijim osnovama. No, ako je priliv novca iz inostranstva bio odrednica za pokretanje postupaka, iza reči “frilenser” se „kriju“ najrazličitiji profili naših građana: od veb dizajnera, ilustratorki, prevodilaca, kompjuterskih programera, konobara na kruzerima, profesora(ki) engleskog, autorki kompjuterskih igara, asfaltera u nekoj od afričkih zemalja… uglavnom zapanjujuće širok dijapazon ljudi, svi u potpuno različitim životnim, pravnim i poreskim okolnostima.

Sve je počelo jednim zahtevom poreskih organa koji su od poslovnih banaka zatražili izveštaje o svim transakcijama na deviznim računima fizičkih lica, za period od januara 2016. do oktobra 2020. godine, Ranije je Uprava vodila uglavnom računa o transakcijama u kojima je jedan od učesnika iz zemalja sa liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (npr: Andora, Bahami, Hong Kong, Monako… od ukupno 51 zemlje), ali je, shodno članu 30b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (izmene od 14.12.2019), sada Uprava zatražila podatke o stanju i prometu pračktično svih računa građana i pravnih lica, pa su tako stigli izveštaji i iz Irske, SAD, Velike Britanije…

Zatim su Filijale Poreske uprave počele da pozivaju građane da pristupe u poresku upravu u roku od 5 dana, te da sa sobom ponesu svu dokumentaciju o prilivima sredstava na svoj račun – u kontrolisanom periodu – a da, na većini poziva, nije uopšte naznačeno o kom se periodu radi. Na većini poziva je, međutim, stajala odrednica o učešću u postupku naplate poreza.

Međutim, ako pogledamo zapisnike iz postupka i doneta rešenja, pravilnije bi bilo reći da je naša poreska Uprava odlučila da, bez osnova, naplati sve javne prihode, u okviru kojih je porez praktično najmanja stavka. To je izgledalo ovako:

Građanin je primio po osnovu uplata iz inostranstva od strane digitalnih platformi na devizni račun  iznos u protivvrednosti od RSD 100.000.- npr. u februaru 2018. godine. Po Zakonu o porezu na dohodak građana oporezivi prihod čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Sledi da nam je osnovica za sve obračune RSD 80.000,00. I sada kreće matematika:

a)      Stopa poreza na druge prihode iznosi 20% – i onda je građanin u obavezi da plati, RSD 16.000,00 – što znači da građaninu preostaje RSD 64.000,00

b)     Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi(la) je 26% – i onda je građanin u obavezi da plati RSD 20.800,00 – što znači da građaninu preostaje RSD 43.200,00

c)      Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 10,30% – i onda je građanin u obavezi da plati RSD 8.240,00 – što znači da građaninu preostaje RSD 34.960.

Prostim sabiranjem iznosa (16.000+20.800+8.240) dolazimo do ukupne cifre od RSD 45040,00 koji iznos “frilenser” treba da plati na ime javnih prihoda, dok njemu preostaje čistih RSD 34.960,00! Ali…

To nije sve, pogledajte gore: radi se o prihodu iz februara 2018. godine, što znači da je naš “frilenser” u docnji, a ako je u docnji onda treba da plati kamatu. Godišnja zatezna kamata u prethodne tri godine se kretala oko 10%; pa ako dug “frilensera” iznosi pomenutih RSD 45.040,00, kamata bi, u dinarima, iznosila još RSD 20.232,00 – odnosno, sve ukupno RSD 65.272,00 dinara.

Da podsetim, u primeru kao gore: “frilenser” je primio RSD 100.000,00 (bruto iznos) u februaru 2018. godine, a u decembru 2020. godine, na taj priliv treba da plati javne prihode Republici od RSD 65.272,00 Ne smem da otkucam koja je to stopa zahvatanja, procenat izračunajte sami.

Pređimo na pitanje: ima li osnova za naplatu javnih prihoda od “frilensera“ ili nema?

(Nastaviće se…)